اعضای کمیته راهبری برنامه جامع سلامت استان

 

مقدمه: کمیته راهبری طرح جامع سلامت استان قزوین با نقش « راهبری عملیات استقرار طرح جامع سلامت استان قزوین » زیر نظر کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ایجاد شده است تا مصوبات کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان را پایش و نظارت کند.

ماده یک )وظایف و اختیارات :

.تدوین پیش نویس برنامه سالانه طرح جامع سلامت و بودجه های آن و ارائه برای تصویب در کارگروه تخصصی

. نظارت بر روند همکاری بین بخشی تفاهم نامه های دستگاه ها و تنظیم بودجه های سلامت محور دستگاه ها

. پیشنهاد تشویق دستگاه های فعال در امر سلامت و اعمال مقررات برای دستگاه های کمتر فعال

. تعیین مجریان و ناظرین مرتبط پروژه های استانی

. بررسی گزارش پیشرفت پروژه ها که توسط کمیته پایش ارایه شده و اتخاذ تصمیم های لازم

. نظارت بر عملکرد ، ارتقای شغلی و انگیزشی پیام گزاران و کمیته پایش

. بررسی و تصویب برنامه های اطلاع رسانی و محتوی های مرتبط به توسعه برنامه های سلامت محور در استان

.تلاش برای استفاده از فرصت های حمایتی و مالی برای اجرای پروژه های سلامت محور استان

. برنامه ریزی ، نظارت و حمایت برای « توسعه فعالیت ها ،توانایی ها و منابع لازم » برای شورای مشارکت مردم و دبیرخانه مشارکت مردم در سلامت

. بررسی گزارش کار سالانه پیشرفت طرح جامع سلامت استان

ماده دو) اعضای کمیته: اعضا با حکم استاندار استان قزوین به مدت دو سال انتخاب می شوند و شامل معاون برنامه ریزی استانداری ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی، معاون  سیاسی و اجتماعی استانداری ، مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری، معاون پژوهشی دانشگاه، معاون  بهداشتی دانشگاه، رئیس  دانشکده بهداشت، مشاور اجرایی رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ،رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت، مشاور طرح جامع سلامت استان، مسئول دبیرخانه سیاستگذاری سلامت استان ، مسئول شورای پیام رسان دانشگاه

ماده سه )مدیریت جلسات : ماهانه بوده و با دوسوم اعضا رسمیت می یابد و موافقت نصف بعلاوه یک نفر از اعضا موجبات تصویب را فراهم می آورد.دبیرخانه این کمیته در دبیرخانه سیاست گذاری بوده و مسئولیت تنظیم دستور جلسه ، ثبت صورت جلسه و پیگیری مصوبات با دبیرخانه سیاست گذاری است.
ماده چهار ) پاسخگویی : گزارش فصلی کمیته راهبری در کارگروه سلامت و امنیت غذایی توسط رئیس دانشگاه ارایه می شود و حمایت ها و مصوبات لازم از کارگروه تخصصی دریافت میشود.


 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0