مقدمه :

به منظور کمک به  سیاست گذاری  مبتني بر شواهد و خرد جمعي  در ارتقاي سلامت استان ، تسهيل  ارتباط و مشاركت بين بخشي ، پيگيري و پايش نظام مند مصوبات كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي و هيات امناي دانشگاه  « دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان »  که از این پس به عنوان «دبیرخانه» از آن نام برده شده است راه اندازی می‌شود.

ماده 1- ماموریت:

دبیرخانه به عنوان بازوی تصمیم ساز كارگروه تخصصي سلامت و امنیت غذایی استان ، هيات امناي و هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي ، مدیریت و هماهنگ سازی فرایند سیاست گذاری را بر عهده دارد. «دبیرخانه» برای تحقق این ماموریت، با شناخت شبکه ذینفعان و یاری گرفتن از آنان، شواهد کافی برای توصیف و تحلیل مسائل سلامت استان را فراهم   آورده  و مداخله ها(سیاست ها)ی مطلوب را در چارچوب اسناد بالادستي و حوزه اختيارات استان پیشنهاد می کند.

توضیح : کارشناسان و صاحب نظران مستقل ، دانشگاه‌های استان، انجمن‌های علمی و تخصصی استاني، مراکز علمی مرتبط در سطح ملي، مراکز و موسسه‌های پژوهشی، مشارکت عموم مردم و سازمان های مردم نهاد (سمن)، رسانه‌ها، و بخش خصوصی از اعضای مهم این شبکه‌اند.

ماده 2- جایگاه:

«دبیرخانه» در حوزه رياست دانشگاه و زير نظر رئيس دانشگاه شکل می‌گیرد و محصول کار آن به صورت «سند سیاست استاني » به كارگروه تخصصي سلامت و امنیت غذایی استان و يا هيات امناي و يا هيات رئيسه  دانشگاه علوم پزشكي ارایه می‌شود.

ماده 3- سطوح سیاست گذاری سلامت استان 

در حال حاضر چهار سطح مهم سياست گذاري و نظارت در مورد سلامت استان مطرح است :

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان  
كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي
هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي
شوراي اجرايي سياست هاي سلامت استان در سطح شهرستان (هنوز مصوب نشده است)
ماده 4- وظایف:

«دبیرخانه» پنج وظیفه زیر را بر عهده دارد:

الف - مدیریت و هماهنگ ساختن کارهای زیر:

رصد  وضعیت نظام سلامت استان ، شناسایی و اولویت بندی مسائل کلیدی سلامت استان تحلیل و تدوین سند سیاست بخشی برای مسائل کلیدی نظام سلامت استان پایش و ارزشیابی اجرای سیاست های مصوب استاني و ملي تحلیل تاثیر سیاست های دیگر بخش ها بر سلامت و پیشنهاد مداخله های موثر تدوین سیاست های هماهنگ بین بخشی تدوین بسته‌ی اصلاحات نظام سلامت در سطح استان و شهرستان
ب - آموزش و مشاوره

*مشاوره دادن به تدوین کنندگان و مجریان سیاست های مصوب
*تدوین برنامه های توانمندسازی نیروها برای تدوین  سند سیاست یا اجرای سیاست ها
*همکاری در اجرای برنامه های آموزش و توانمندسازی
ج – پژوهش

تدوين نيازها و اولويت هاي پژوهشي كه سياست گذاري سلامت به آنها نياز دارد مدیریت و برون سپاری یا اجرای پژوهش های مورد نیاز سیاست گذاری نظام سلامت استان 
د - ارتباط

حمایت طلبی و جلب مشارکت ذینفعان برای تصویب سیاست ها
ارتباط نظام مند با دبيرخانه و شوراي مشاركت مردمي در تنظيم اسناد سياستي و برنامه هاي استاني
اطلاع رسانی به مخاطبان
معرفی دستاوردهای سیاست گذاری استاني به محافل ملی، منطقه ای و جهانی
سفارش اطلاعات مورد نیاز «دبیرخانه» به مراكز مرتبط
ه - مستند سازی

ثبت و نگهداری اطلاعات فرایند سیاست گذاری نظام سلامت استان
انتشار عمومي محصولات  فرایند سیاست گذاری
ماده 5- فرایند سیاست گذاری

«دبیرخانه» می بایست چرخه‌ی زیر را در تدوین و اجرای سیاست‌ها مدیریت كند :

 تعیین موضوع                         تدوین سیاست                     تصویب سیاست                          اجرا و پایش سیاست                           ارزشیابی

 


انتظار می‌رود هر مرحله از این چرخه به محصولی مشخص به شرح زیر منتهی و منتشر شود

    موضوع مصوب           سند سیاست         سیاست مصوب                     برنامه استقرار و گزارش های پیشرفت                   گزارش  ارزشیابی


ماده 6- تعیین موضوع در فرایند سیاست گذاری

الف - در شکل فعال،«دبیرخانه» از ظرفیت خود سالانه براي نتيجه گيري از گزارش هاي كارشناسان و مديريت ها و هر سه سال يك بار برای تحلیل دوره ای وضعیت سلامت استان استفاده مي كند .

ب - در شکل غیر فعال، گزارش های رسیده از ذینفعان، اعلام نظر مردم یا رسانه ها، نتیجه طرح های تحقیقاتی یا نظر ارائه کنندگان خدمات مبنای مطرح شدن موضوعات قرار می گیرد.

ج  - «دبیرخانه» موضوع های طرح شده برای سیاست گذاری را بررسی و دسته بندی می کند و اقدام مناسب برای هر موضوع را اعلام می دارد. مانند تدوین گزارش و کسب نظر از شورای سیاست گذاری، ارجاع به سطوح دیگر، رد موضوع طرح شده و اعلام بازخورد به مخاطب .

د - قرار گرفتن موضوع در دستور کار سیاست گذاری، موکول به اعلام نظر موافق كارگروه تخصصي ، يا هيات امناء  ، هيات رئيسه  تامین منابع مالی مورد نیاز است.

ه - در صورتی که موضوعی در دستور کار قرار گیرد «دبیرخانه» با تعیین و اعلام شرح خدمات، آن را برای تدوین پیش نویس سند سیاست به معاونت پژوهشي به عنوان اولویت ارجاع می‌کند.

ماده 7- تدوین پیش نویس سند سیاست .

پس از ارجاع موضوع برای تدوین پیش نویس سند سياست اقدام‌های زیر صورت می‌گیرد:

الف - بستن قرارداد با تدوین کننده سند سیاست

     ب - توجیه و آموزش تدوین کننده سند

ج - تدوین پیش نویس سند سیاست

د -  نظر خواهی از گروه متخصصان موضوعی توسط تدوین کننده سند و تحلیل و جمع بندی نظر آنان با نظارت دبیرخانه سیاست گذاری استان

و – نظرخواهی از ذینفعان اجرایی توسط دبیرخانه سیاست گذاری

یکی از اقدام های مهم در این مرحله، نظرخواهی از کانون های تصمیم گیری متعددی مانند شوراها ، کمیسیون ها و ... است که در حال حاضر در درون معاونت های مختلف دانشگاه  یا در خارج از آن به کار سیاست گذاری اشتغال دارند.

ماده8 – تصویب سیاست.

كار گروه تخصصي سلامت و امنیت غذایی استان و هيات امناي و هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي، پس از بررسی پیش نویس سند ارائه شده، نظرخود را به صورت تصویب، رد، یا پیشنهاد اصلاح اعلام می دارد. «دبیرخانه» مسئول پی گیری بعدی کار متناسب با نظر اعلام شده از سوی شورا خواهد بود. در مواردی ممکن است از سرگیری همه مراحل توسط «دبیرخانه» ضرورت یابد. سند مصوب پس از ابلاغ استاندار ، رئيس هيات امنا و رئيس دانشگاه  لازم الاجرا است .


ماده 9 – برنامه ریزی برای اجرا

اجرای سیاست مصوب با برداشتن گام هاي زير آغاز مي شود :

الف – حوزه موظف ، برنامه زمان بندی شده برای اجرای آن را تنظیم و رونوشتي به «دبیرخانه» ارسال می دارد.

ب -دبیرخانه راهنمای عملیاتی و بسته آموزشی اجرای سیاست مصوب را تدوین و به حوزه موظف ارسال دارد.

ج –«دبیرخانه»، مجریان شهرستاني سیاست مصوب را برای اجرای صحیح آن آموزش می دهد.    

ماده 10 – اجرا و پایش اجرای سیاست

الف - «دبیرخانه» گر چه در پایش اجرای سیاست مسئوولیت مستقیم یا درجه اول بر عهده ندارد ، حوزه مرتبط با سیاست مصوب و ابلاغ شده را در پرداختن به مراحل زیر تشویق می کند:

مطالبه‌ی برنامه مجریان شهرستاني برای اجرای گام به گام و زمان بندی شده‌ی سیاست
دریافت گزارش‌های دوره ای و منظم از مجریان؛
ارسال بازخورد بهنگام و یاری دهنده به مبدا گزارش دوره ای؛ و تدوین گزارش دوره ای پیشرفت در سطح استاني و اعلام آن به هيات رئيسه ، هيات امنا و كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي «دبیرخانه» هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت در اجرای سیاست هاي مصوب را به شورا ارايه می کند.
ماده11 – ارزشیابی اجرای سیاست

«دبیرخانه» در مقاطع چند ساله (که ممکن است بر حسب سیاست مصوب، متفاوت باشد) نتیجه‌ی ارزشیابی دستاورد سیاست مصوب را به شورای سیاست گذاری اعلام می‌دارد تا تکلیف از نظر تداوم سیاست یا تنقیح و تغییر آن روشن شود.

ماده 12- منابع انسانی

منابع انسانی مورد نیاز «دبیرخانه» حداقل چهار كارشناس به شرح سر گروه های زیر پیش بینی شده است؛

گروه تولیت: توسعه مدیریت و برنامه ریزی*، اطلاعات سلامت و سلامت بین بخشی
گروه تولید منابع: آموزش علوم پزشکی*، تحقیقات و فناوری، توسعه منابع انسانی سلامت و دارو، غذا و تجهیزات پزشکی*
گروه تامین منابع
گروه تدارک خدمات سلامت *  
تبصره 1 : اتکای «دبیرخانه» علاوه بر کارکنان ثابت اعلام شده در بالا به گروه مشاوران(متخصصين پزشكي اجتماعي ، اپیدمیولوژیست، متخصص آمار، متخصص مدیریت و تحلیل سیستم و ...) و به امکان‌هایی است که برای بستن قرارداد، پرداخت‌های مناسب و استفاده از ظرفیت‌های مشاوره  در داخل يا حتي خارج از استان در اختیار آن گذارده می شود.

تبصره 2 : معيارهاي لازم براي چهار كارشناس فوق عبارت است از  عضويت در هيات علمي ، رزومه مرتبط و مناسب ، گذراندن دوره روش تحقيق و سياست گذاري در سلامت ، مهارت هاي ارتباطي موثر


ماده 13- منابع مالی مورد نیاز

«دبیرخانه» پس از تشکیل، راه اندازی، جذب نیرو و آغاز به کار موظف است طبق برنامه راهبردی خود هر ساله پس از تدوین برنامه عملیاتی و تصویب آن در كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي و هیات امنای دانشگاه منابع مالی خود را به وِیژه در موارد زیر از طريق رديف بودجه مشخص تامین نماید :

انعقاد قرارداد با تدوین کننده پیش نویس سند سیاست
مطالبه راهنمای عملیاتی و بسته های آموزشی اجرای سیاست از مجریان
برون سپاری برخی از تحقیقات
تحلیل سیاست های دیگر بخش‌ها بر سلامت
تحلیل وضعیت دوره ای نظام سلامت استاني
ظرفیت سازی در کارشناسان ارشد(برنامه ریزی، توجیه، آموزش، پایش، گزارش نویسی، ...)
تدوین گزارش سالانه ی موضوع‌هایی  که از نظر سیاست گذاری اولویت دارند( یک پروژه در سال)
اطلاع رسانی به مخاطبان و تبادل تجریه (انتشار نشریه، اداره کردن سایت)
انتشار مستندات

به استناد بند ث مصوبه  كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي مورخ 3/11/87 ، آئين نامه « آئين نامه دبيرخانه سياست گذاري سلامت استان » به تصویب رسید.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0