آدرس پست الکترونیک:        Qaz.Ghpu@qums.ac.ir      

        
آدرس: نواب شمالی-خیابان شهید سلمانی-مجتمع ادارات-ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه علوم پزشکی-دبیرخانه سیاستگذاری سلامت

          شماره تماس: 33374872


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0