*آیین نامه کمیته دیده بانی سلامت

مقدمه

شورای دیده بانی سلامت بر اساس اسناد بالا دستی 1ـ مصوبه بند الف دومین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی طرح جامع سلامت استان قزوین مورخه 3/11/87 2ـ برنامه پنجم توسعه کشور، با 7 ماده و 2 تبصره و 2 ضمیمه به شرح ذیل  در دبیر خانه سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ایجاد می گردد.

تعریف:

 دیده بانی نظامی است که از طریق کاربرد ثانویه و ادغام درونداد های اطلاعاتی و فرایند های موجود عمل می کند. محل دست یافتن به درونداد های پایه، سلسله ای از منابع اولیه اطلاعات است. دیده بانی به عنوان ابزاری سیاست محور، عمدتاً بر روی اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری و عمل سلامت و بطور خاص اطلاعات و دانش مورد نیاز سیاست گذاری و تصمیم گیری سلامت با تکیه بر شواهد تمرکز دارد.

 ظرفیت مراقبت و پایش عموماً در تعدادی از نظام های خاص (مانند نظام هایی که بیماری های واگیر دار، وضعیت تغذیه  یا عملکرد نظام های سلامت سروکار دارند) وجود دارد. همچنین برخی گروه های مستقر در نظام سلامت، دارای ظرفیت های گوناگونی برای تحلیل و تولید گزارش هایی هستند که تولید سناریو ها، تهیه سیمای سلامت و تصمیمات مربوط به سلامت عمومی و نظام های سلامت را می گیرند نیز به نسبتی که ظرفیت تحلیل و کاربرد اطلاعات برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را داشته باشند، بخش تجربی دیدبانی را تشکیل می دهند.

ماده 1) هدف

1ـ هم افزایی مراجع جمع آوری اطلاعاتی سازمانها  و دستگاه ها برای ارائه تصویر روشن از وضعیت سلامت مردم استان

2ـ کاربست  گزارش های دیده بانی در نظام سیاست گذاری استان

3ـ انسجام نظام های اطلاعاتی مرتبط با سلامت و کاهش همپوشانی ها و مغایرت ها

4ـ افزایش سرعت شناسایی مشکلات سلامت و تصمیم گیری برای آن

5ـ پایش برنامه ها و سیاست های سلامت استان

 

ماده 2)ساختار و محل استقرار

1.       محل تشکیل دیده بانی در دبیر خانه سیاست گذاری سلامت و زیر نظر این دبیر خانه است.

2.       رئیس  کمیته دیده بانی سلامت مدیر کل اطلاعات و فناوری استانداری می باشد.

3.       دبیر کمیته دیده بانی مسئول آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است.

4.       اعضاء کمیته دیده بانی 10 نفر می باشد که یکی از اعضاء باید عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و متخصص آمار زیستی باشد.

5.       کلیه مسئولین  واحد های آمار سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان که بیشترین تاثیر بر سلامت دارند عضو دیده بانی می باشند.

6.       احکام تمام اعضاء کمیته دیده بانی توسط  دانشگاه علوم پزشکی و با امضاء ریاست دانشگاه و استاندار می باشد.

7.       محل تصویب آیین نامه کمیته دیده بانی در هیات رئیسه و کارگروه سلامت و امنیت غذایی می باشد.

8.       کمیته دیده بانی در دبیرخانه سیاست گذاری سلامت تشکیل شده و دعوت نامه مربوطه و کاربست مصوبات در مراجع تصمیم گیری توسط دبیر خانه سیاست گذاری سلامت انجام خواهد شد.

 


ماده 3) وظایف


1.       جمع آوری، ادغام و ذخیره داده ها و اطلاعات ثانویه مندرج در پیوست یک و دو آیین نامه

2.       تعیین و تصویب برنامه عملیاتی سالانه  کمیته دیده بانی سلامت به همراه بودجه مورد نیاز

3.       تدوین و تنظیم گزارش سالانه دیده بانی سلامت و ارائه آن به مراجع تصمیم گیری

4.       نظارت بر صحت و دقت و اعتبار داده های جمع آوری شده  در زیر سیستم ها

5.       برون سپاری و تایید گزارش های ضروری و اولویت دار در دیده بانی سلامت استان

6.       تعیین پیمایش دوره ای استان و برون سپاری  و نظارت بر اجرای آنها

7.       اجرای برنامه ها و عملیاتی کردن ابلاغ های ملی در زمینه دیده بانی

تبصره (1): کلیه گزارش های دیده بانی طبق تعریف می بایست علاوه بر داده ها و اطلاعات سطح بندی شده (بر اساس گروه های جمعیت و دهک های اقتصادی مناطق جغرافیایی.......) می بایست شامل تحلیل داده ها و روند علت شناسی و ارائه پیشنهادات باشد.

تبصره (2): از نیروهای انسانی اندیشگاه سلامت برای تدوین گزارش ها می توان استفاده کرد.

 


ماده 4) شیوه تصمیم گیری


1        تصمیمات مربوط به مسائل کمیته دیده بانی توسط رئیس و دبیر شورا در جلساتی که  با نصف بیشتر اعضاء تشکیل می گردد، گرفته می شود.

2        سفارش پروژه های دیده بانی به کلیه افراد،  محققان وهیات علمی(حقیقی و حقوقی) در مراکز دولتی و خصوصی و غیر دولتی انجام خواهد شد و لازم است کمیته دیده بانی،  نظام برون سپاری مربوطه را تصویب نماید.

3        کمیته موظف است در اولین سال فعالیت، دوره های آموزشی مرتبط به دیده بانی سلامت را برگزار نماید.

 


ماده 5) منابع


الف) منابع انسانی موردنیاز:

1        منابع انسانی مربوط به زیر سیستم های موجود

2        مجموعه ای از محققان و اعضای هیات علمی

3        یک کارشناس و کاردان برای کمک به مدیریت دبیر خانه کمیته دیده بانی

ب) منابع مالی:

1        بودجه مربوط به انجام پروژه های دیده بانی از محل تجمیع منابع مربوط به مدیریت داده ها و اطلاعات سلامت واحد های تابعه دانشگاه تامین خواهد شد. هرسال  میزان بودجه تجمیعی توسط معاونت توسعه تعیین و با توجه به برنامه عملیاتی سالانه کمیته دیده بانی تخصیص داده خواهد شد. این تخصیص در قالب تفاهم نامه های رسمی دبیرخانه سیاست گذاری است. و بودجه به دبیر خانه کمیته دیده بانی سلامت مستقر در معاونت بهداشت ابلاغ می گردد.

2        پروژه های دیده بانی که اطلاعات مربوط به سایر دستگاه ها را جمع آوری و تحلیل می نماید از منابع مشارکتی سایر دستگاه ها استفاده نمود.

3        منابع فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز مثل اتاق، کامپیوتر و نرم افزار های لازم و همینطور بودجه مورد نیاز برای دیدبانی  سلامت توسط معاونت بهداشتی تامین می گردد.

 


ماده 6) ارزشیابی


ارزشیابی فعالیت های دیده بانی سلامت هر شش ماه یکبار از طریق شاخص های عملکرد مثل : میزان داده ها ی جمع آوری و تحلیل شده، تعداد گزارشات تهیه شده و انتشار یافته، میزان مشاوره ها، مصوبات و پایش های انجام شده  صورت می گیرد.

ماده 7)

این آئین نامه در هفت ماده و  2 تبصره و 2 ضمیمه در تاریخ15/12/91  به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسیده است و از زمان تصویب قابل اجراء و همچنین هرسال یکبار بر حسب نیاز می تواند مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0