:.
کارگاه آموزشی «برنامه‌ریزی استراتژیک» ویژه رابطان استراتژیک معاونت‌‌ها و حوزه‌های دانشگاه کارگاه آموزشی «برنامه‌ریزی استراتژیک» ویژه رابطان استراتژیک معاونت‌‌ها و حوزه‌های دانشگاه درتاریخ 18/9/1394 در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهید‌بلندیان برگزار می گردد.
بيشتر