بخش ها و کمیته ها
مرکز اسناد راهبردی سلامت
اسناد بالادستی

*لیست اسناد موجود در دبیرخانه سیاستگذاری (کلیک نمایید)


برای دریافت فیزیک و یا فایل اسناد درخواستی در لیست به دبیرخانه سیاستگذاری سلامت مراجعه نمایید.


لیست مستندات مرکز راهبردی سلامت 
  اسناد مربوط به کارگروه سلامت و امنیت غذایی  
ردیف عنوان شماره(برای دریافت روی شماره کلیک نمایید)
1 اولین صورتجلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان QUMS-SD-SWHFS-M-0001-1397
2 دومین صورتجلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان QUMS-SD-SWHFS-M-0002-1397
3 سومین صورتجلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان QUMS-SD-SWHFS-M-0003-1397
4 چهارمین صورتجلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان QUMS-SD-SWHFS-M-0004-1397
5 پنجمین صورتجلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان QUMS-SD-SWHFS-M-0005-1397
6 اولین صورتجلسه شورای پیام گزاران سلامت دستگاههای اجرایی استان QUMS-SD-SWHFS-M-0006-1397
7 دومین صورتجلسه شورای پیام گزاران سلامت دستگاههای اجرایی استان QUMS-SD-SWHFS-M-0007-1397
8 سومین صورتجلسه شورای پیام گزاران سلامت دستگاههای اجرایی استان QUMS-SD-SWHFS-M-0008-1397
9 چهارمین صورتجلسه شورای پیام گزاران سلامت دستگاههای اجرایی استان QUMS-SD-SWHFS-M-0009-1397
10 پنجمین صورتجلسه شورای پیام گزاران سلامت دستگاههای اجرایی استان QUMS-SD-SWHFS-M-0010-1397
شیوه نامه های کارگروه سلامت و امنیت غذایی
1 شیوه نامه تشکیل شورای پیام گزاران دستگاههای اجرایی QUMS-SD-SWHFS-SOP-0001-1396
2 شیوه نامه تشکیل خانه مشارکت مردم در سلامت QUMS-SD-SWHFS-SOP-0002-1396
3 شیوه نامه کمیته دیده بانی QUMS-SD-SWHFS-SOP-0003-1396
4 شیوه نامه اندیشگاه سلامت QUMS-SD-SWHFS-SOP-0004-1396
5 نظام نامه مدیریت سلامت همه جانبه QUMS-SD-SWHFS-SOP-0005-1396
اسناد بالادستی
1 سیاست های کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب QUMS-SD-SWHFS-SOP-0001-1394
2 سند راهبردی توسعه استان QUMS-SD-SWHFS-O-0002-1388
3   سیاست های کلی برنامه ششم توسعه QUMS-SD-SWHFS-O-0003-1394
گزارش های مرتبط با کارگروه ساغ
1 گزارش عملکرد کارگروه سلامت و امنیت غذایی QUMS-SD-SWHFS-R-0001-1396
3 ایده های ثبت شده در سامانه اندیشگاه سلامت استان QUMS-SD-SWHFS-R-0002-1396
تفاهم نامه همکاری بین بخشی با حوزه ها
1 تفاهم نامه همکاری با اداره گاز QUMS-SD-SWHFS-MOU-0001-1397
2 تفاهم نامه همکاری با شرکت پارس حیان QUMS-SD-SWHFS-MOU-0002-1397
  احکام   
1 ابلاغ رییس دبیرخانه سیاستگذاری سلامت QUMS-SD-SWHFS-O-0001-1396
2 ابلاغ رییس پیام گزاران دستگاههای اجرایی QUMS-SD-SWHFS-O-0002-1397
3 فرم پیشنهاد دستور جلسه کارگروه QUMS-SD-SWHFS-O-0003-1397
4 فرم صورتجلسه  QUMS-SD-SWHFS-O-0004-1397