شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور
براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌(مصوب 11/6 1383مجلس شورای اسلامی) در بخش سوم( توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی)، فصل هفتم( ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی)، ماده 84 آمده است: دولت موظف است، به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاست‌گذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله امنیّت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:
الف) تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی
ب) تهیه برنامه‌های آموزشی لازم به‌ منظور ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه‌ای جامعه.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضرّ به سلامتی خودداری نمایند.
ج) تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان ‌وعدة غذایی دانش‌آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.
د) تهیه و اجرای برنامه‌های:
1- ایمنی غذا
2- کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف
همچنین به استناد بند الف ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، شورایعالی سلامت و امنیت غذایی با ریاست رئیس جمهور و عضویت 15 وزیر و روسای سازمان‌های مرتبط با مباحث سلامت و امنیت غذایی تشکیل گردید که آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 13/8/1385 توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ گردید.
در همین ارتباط معاونت هماهنگی و دبیر مجامع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان دبیرخانه این شورای‌عالی مشغول فعالیت بوده و در زیر مجموعه آن کمیسیون ویژه شورای‌عالی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزرا و رؤسای عضو شورای‌عالی قرار دارد و با کمک دو کمیته تخصصی بنام‌های کمیته تخصصی سلامت در معاونت سلامت و کمیته تخصصی غذا و دارو در معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پیشنهاد و تدوین سیاست‌های بخش سلامت و امنیت غذایی براساس نیاز جامعه و نظرات دستگاه‌ها اقدام و مطالب را جهت تصویب به شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه می‌دهد.
باتصویب آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی موضوع تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی فعالیت شورای سلامت و امنیت غذایی استان‌ها در قالب تشکیل کارگروه‌های تخصصی سلامت و امنیت غذایی ادامه می‌یابد تا در راستای اجرایی نموده مصوبات شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی و سایر مشکلات و معضلات بهداشتی در استان‌ها اقدام لازم بعمل آید.
امور شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در نیمه دوم سال 1388 با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در سطح وزارت متبوع به حوزه سلامت(معاونت بهداشت) و شورای سیاستگذاری واگذار گردید.
آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و در جلسه هیئت وزیران تاریخ 30/7/1385 و بنا به پیشنهاد شماره 190932 تاریخ 9/8/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (84) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ مصوب 1383 ـ آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را به شرح زیر تصویب گردید:
ماده 1 ‌ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383
ب ـ شورای عالی: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
ماده 2ـ به منظور حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم، اتخاذ تدابیر مناسب،‌ سیاست‌ها و راهبردهای کلان در جهت رسیدن به این هدف و همچنین نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی در قلمرو سلامت همگانی و امنیت غذا و تغذیه، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور برای گسترش هماهنگی و همکاری‌های بین بخشی در موارد یادشده تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از تأیید هیئت وزیران لازم الاجرا می‌باشد.
ماده 3 ـ اعضای شورای عالی عبارتند از :
1 ـ رییس جمهور (رییس)
2 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
3 ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
4 ـ وزیر آموزش و پرورش
5 ـ وزیر جهادکشاورزی
6 ـ وزیر بازرگانی
7 ـ وزیر صنایع و معادن
8 ـ وزیر رفاه و تامین اجتماعی
9 ـ وزیر کشور
10ـ وزیر دادگستری
11ـ وزیر نیرو
12 ـ وزیر ذی ربط حسب مورد
13 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
14 ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست
15 ـ رییس سازمان تربیت بدنی
16 ـ رییس سازمان نظام پزشکی کشور
تبصره 1ـ دعوت از سایر افراد متخصص برای شرکت در جلسات شورا بدون حق رای توسط دبیر شورای عالی مجاز است.
تبصره 2 ـ از رؤسای کمیسیون‌های بهداشت و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حسب مورد برای شرکت در جلسات شورای عالی دعوت بعمل می‌آید.
2 ـ در صورت عدم حضور رییس جمهور در جلسه شورای عالی ریاست جلسه با معاون اول رییس جمهور خواهد بود.
ماده 4 ـ وظایف شورای عالی عبارتند از :
1 ـ ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری در تمام موارد مرتبط به سلامت همگانی و امنیت غذایی و تغذیه
2 ـ بررسی پیشنهادها و برنامه‌های راهبردی ارایه شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط درخصوص خدمات سلامتی و امنیت غذایی
3 ـ بررسی آیین‌نامه‌های اجرایی در زمینه گسترش همکاری‌های بین بخشی در امر سلامت،
امنیت غذایی و تغذیه
4 ـ بررسی گزارش نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اعلام شده و آیین نامه‌های مصوب و ارایه گزارش سالانه
ماده 5 ـ شورای عالی حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهد.
تبصره 1 ـ در صورت نیاز، جلسات اضطراری با پیشنهاد دبیر و موافقت رییس شورای عالی برگزار خواهد شد.
تبصره 2 ـ جلسات شورای عالی با حضور رییس شورا (نایب رییس) و نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره 3 ـ تصمیمات شورای عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.
تبصره 4 ـ شورای عالی دارای دبیرخانه‌ای است که محل استقرار آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
تبصره 5 ـ مصوبات شورای عالی پس از تأیید هیئت وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از زمان ابلاغ برای کلیه دستگاههای دولتی لازم الاجرا می‌باشد.
ماده 6 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند حسب مورد نسبت به ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای پشتیبانی امور شورای عالی اقدام نماید.
کلیه مصوبات این شورا توسط دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور که در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مستقر می‌باشد به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و اجرای مصوبات نیز توسط همین شورا پیگیری می‌گردد.

برای دریافت فایل کلیک نمایید 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر