اخبار

توانمندی اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت در زمینه مدیریت پروژه
کارگاه «مدیریت پروژه» برای اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت در چهارمین روز دی‌ماه 95 در محل سالن جلسات دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت با حضور17 نفر از اعضا برگزار شد. مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر دماری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رییس ایستگاه تخقیقات قزوین بودند که در خصوص لزوم تنظیم پروژه، فرایند پروژه، تنظیم قرارداد و نحوه‌ی نگارش پروژه مطالبی را ارایه نمودند. در پایان ضمن توزیع کتاب مدیریت پروژه در بین حاضرین، فرم شناسنامه پروژه نیز توزیع گردید تا توسط اعضا تکمیل و به دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت تحویل گردد.