اخبار
نقش سمن ها در ارتقا سلامت جامعه

در تاریخ هفتم مهرماه از ساعت 10 تا 12 کارگاه آموزشی جهت هیئت مدیره و اعضای موسسات خیریه و  سازمان های مردم نهاد توسط حوزه مشارکت های اجتماعی دانشگاه برگزار شد. ابتدا آقای مهندس عزیزخانی مشاور رئیس دانشگاه در امور مشارکت های مردمی در خصوص تقش سمن ها در ارتقاء آگاهی و آموزش مردم و همچنین در خصوص امید به زندگی و عوامل تاثیر گذار بر سبک زندگی صحبت نمودند در ادامه خانم دکتر جوادی در خصوص تاثیر تغذیه مناسب برسلامت انسان و رهنمودهای غذایی ایرانی و همچنین هرم غذایی توضیحات لازم را ارائه نمودند. در انتهای جلسه به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.