بخش ها و کمیته ها
کارگروه مدیریت پروژه های اجرایی
*آیین نامه کارگروه مدیریت پروژه های اجرایی


در راستای توسعه فعالیتهای سلامت گستر دانشگاه علوم پزشکی و ارتقاء مدلهای مدیریت در این حوزه، دبیرخانه ی سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اقدام به طراحی و تعیین پروژه های سلامت محوری در حوزه این دانشگاه نموده است که مطابق با موافقت نامه ی بودجه ای معاونت توسعه با بخشهای مختلف دانشگاه از قبیل دانشکده ها، معاونت ها و بخشهای گوناگون دبیرخانه سیاستگذاری سلامت نسبت به تألیف تفاهم نامه اقدام شده است.
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
خانم دکتر یزدی
نماینده معاونت آموزشی و پژوهشی
2
آقای دکتر کشاورز
نماینده معاونت درمان
3
آقای دکتر طالبیان
نماینده بازرسی
4
آقای دکتر رجبی
نماینده ریاست دانشگاه
5
آقای مجتبی گلناری
نماینده معاونت توسعه
6
آقای مهندس نوری
نماینده معاونت بهداشتی
7
آقای مهندس درزی
نماینده معاونت غذا دارو
8
خانم حسین زاده
نماینده معاونت دانشجویی
9
آقای مهندس عزیزخانی
مسئول کارگروه
به منظور مدیریت منسجم و نظارت گروهی بر فعالیتهای اجرای پروژه های دانشگاه که به صورت غیرHSR تعریف شده اند و اصطلاحاً پروژه های اجرایی لقب گرفته اند، کارگروهی با عنوان کارگروه مدیریت پروژه های اجرایی دانشگاه تشکیل شده است که اعضاء آن به شرح ذیل می باشند؛

این کارگروه با دقت خاص، بر روی پروژه های ارائه شده توسط دبیرخانه سیاستگذاری مطالعه کرده و با توجه به نظردهی گروهی و ایجاد هم افزایی در تصمیم گیری، به نحو مجدانه و دقیقی به تصویب شناسنامه ها، عقد قراردادها و همچنین نظریات مجریان و ناظران پروژه ها و نحوه ی پرداختها به دست اندرکاران پروژه نظارت خویش را اعمال می نماید. دبیرخانه سیاستگذاری نیز با توجه به وظایف محول شده، اقدام به هماهنگی، برگزاری جلسات، هدایت فرآیند پروژه­ها و همچنین ثبت صورتجلسات و تصمیمات این کارگروه و ابلاغ آن به مسئولین دانشگاه و نمایندگان آنان در کارگروه مزبور می نماید.
در این جلسات که به شرح جدول برگزار شده اند، تعداد 11 شناسنامه از پروژه های تعریف شده مورد بررسی کارگروه قرار گرفت. از این میان، پروژه پرستاری جامعه محور توسط دانشکده پرستاری و مامایی با مجری پروژه منجر به عقد قرارداد شده و 7 پروژه از مجموعه پروژه های خانه مشارکت مردم در سلامت استان، با یکی از از اعضاء هیأت علمی و دوتن از اعضاء آن خانه به مرحله عقد قرارداد و اجرا وارد شده است.
شناسنامه هایی که تا کنون در کارگروه مدیریت پروژه های اجرایی دانشگاه بررسی شده اند به شرح ذیل می باشد:
1. غربالگری سلامت شهروندان در شهر محمدیه ؛ مجری دکتر جعفری
2. بازنگری در برنامه درسی پرستاری جامعه با توجه به اولویت های سلامت استان؛ مجری محمدرضا مصطفایی
3. راه اندازی بخش مراقبت های دارویی (فارماکولوژی ـ فاز اول) و استقرار آن در بیمارستان بوعلی ؛ مجری دکتر جنت آبادی
4. استقرار موازین حاکمیت بالینی در بخش های دیالیز استان؛ مجری دکتر زهرا رجبی
5. پروژه دهیاران از مجموعه پروژه های خانه مشارکت؛ مجری آقای اصغر کاربرد ـ همکار اصلی؛ آقای عسگری
6. پروژه هیأتهای مذهبی از مجموعه پروژه های خانه مشارکت؛ مجری آقای اصغر کاربرد ـ همکار اصلی؛ آقای انصاریان
7. پروژه نهضت سواد آموزی از مجموعه پروژه های خانه مشارکت؛ مجری آقای اصغر کاربرد ـ همکار اصلی؛ آقای جمالی
8. پروژه شوراهای شهر و روستا از مجموعه پروژه های خانه مشارکت؛ مجری آقای اصغر کاربرد ـ همکار اصلی؛ آقای حسن پور
9. پروژه رابطین سلامت از مجموعه پروژه های خانه مشارکت؛ مجری خانم قنبرزاده
10. پروژه سمن های حمایتی از مجموعه پروژه های خانه مشارکت ؛ مجری خانم چگینی
11. پروژه بسیجیان از مجموعه پروژه های خانه مشارکت؛ مجری آقای اصغر کاربرد ـ همکار اصلی؛ آقای اله یار چگینی
 
طبق توضیحات فوق، تنها پروژه های 3 و 4 موفق به انعقاد قرار داد نشده اند و مابقی منجر به قرارداد و اجرای پروژه گردیدند.