سازمان‌های مردم نهاد به کمک مردم آمدند
به گفته مهندس نوری مسئول حوزه مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ابتدای شیوع کرونا سازمان‌های مردم نهاد به طور خودجوش اقدام به تولید و توزیع وسایل حفاظت فردی و لوازم بهداشتی نظیر مواد گندزدا و ضدعفونی کننده در بین گروه‌های آسیب پذیر و نیز مراکز درمانی نمودند که در مجموع ارزش ریالی ارقام فوق بالغ بر پانصد و چهل و هشت میلیون تومان بوده است. وی افزود: بدین وسیله مراتب قدردانی هیئت رئیسه دانشگاه از سازمان‌های فوق بویژه انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان، انجمن دندانپزشکان استان، موسسه خیریه ریحانه الحسین، موسسه پویش یاری سپید پوشان و موسسه خیریه ره‌جویان مهرورزی اعلام می‌دارم.
بيشتر