اجرای پروژه های مطالعاتی دستگاههای اجرایی استان
پروژه های مطالعاتی الویت دار دستگاههای اجرایی که توسط برخی سازمانها پیشنهاد شد طی جلسه ای با حضور پیام گزاران سلامت این دستگاهها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وضعیت سموم کشاورزی در استان توسط جهاد کشاورزی انجام گردد.
بيشتر