چهارمین نشست مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی
چهارمین نشست مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی در تاریخ 27 شهریورماه با حضور دبیران کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سالن جلسات ستاد دانشگاه تشکیل شد و نیم رخ سلامت استان مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد شاخص هایی که وضعیت آن مشخص نیست توسط دستگاه مربوطه احصا شود.
 
بيشتر