برنامه عملیاتی مراکز بهداشتی‌درمانی/بیمارستان‌های دانشگاه در سال 1396

نشست مشترک کمیته برنامه‌ریزی، معاونین رئیس دانشگاه، رؤسای مراکز بهداشتی‌درمانی/بیمارستان‌ها، مسؤولان پایش معاونت‌ها و رابطان حوزه‌ها روز سه‌شنبه تاریخ نهم خردادماه سال 96 برگزار شد. در ابتدای جلسه  آقای دکتر یوسفی و مهندس عزیزخانی گزارشی از وضعیت اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتی سال 95 ارایه نمودند. در ادامه، هر کدام از معاونین، لیست اهداف پیشنهادی آن معاونت در حوزه‌ی مراکز آموزشی - درمانی/بیمارستان‌ها را ارایه نمودند. در کارگروهی، رؤسای مراکز آموزشی - درمانی/بیمارستان‌ها در تعامل با معاونین دانشگاه اهداف عملیاتی سال 1396 خود را نهایی کردند.

بيشتر