دومین نشست مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی استان
دومین جلسه مشاوران سلامت دستگاه‌های اجرایی استان اول خرداد ماه در سالن آمفی تئاتر ستاد برگزار گردید. در این جلسه پروژه های استانی که نیاز به اعتبار دارند مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که در کمیته های برنامه ریزی هر شهرستان مطرح و تامین اعتبار گردد. همچنین شاخصهای ارزیابی عملکرد شورا با تغییراتی به تصویب شورا رسید.
                                                                                                         عکس های بیشتر
بيشتر