تدوین برنامه عملیاتی حوزه‌های دانشگاه در سال 1396
تدوین برنامه عملیاتی حوزه‌های دانشگاه در سال 1396 در نشست مشترک کمیته برنامه‌ریزی با رابطان حوزه‌ها رصد شد. دانشگاه کلید خورد
نودوهشتمین جلسه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه با حضور اعضای کمیته استراتژیک دانشگاه، مسؤولان پایش معاونت‌ها و رابطان استراتژیک حوزه‌های دانشگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه مهندس عزیزخانی گزارشی از وضعیت اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتی سال 95 و نقاط ضعف و قوت برنامه ارایه نمودند. در ادامه روند تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 معاونت‌ها توسط مسؤولان پایش معاونت‌ها ارایه گردید و تدوین اهداف و برنامه‌ی 1396 حوزه‌های دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
                                                                                                               عکس های بیشتر
بيشتر