برگزاری نشست اندیشگاه سلامت
جلسه اندیشگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در روز چهارشنبه تاریخ 95/09/17 ساعت 10 الی 12 در سالن جلسات دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت  با حضور اعضای اندیشگاه برگزار گردید. طبق دستور جلسه ایده‌های زیر مورد بررسی قرار گرفت:
1ـ بررسی شیوه‌ی اجرای ایده‌ی تقویت روحیه همبستگی در خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بررسی ایده‌ی طرح مشارکت روحانیون و طلاب در آموزش سلامت
3ـبررسی ایده‌ی تدوین نظام‌نامه جامع آموزش سلامت
بررسی ایده‌ی تغییر نام پزشک خانواده به طرح خدمات بهداشتی درمانی جامعه‌نگر
ایده اول به دلیل عدم حضور صاحب ایده به جلسه آتی موکول گردید. ایده دوم مورد تصویب قرار گرفت و ایده سوم جهت دریافت اطلاعات بیشتر به معاونت بهداشتی دانشگاه ارجاع شد و ایده چهارم تصویب نگردید.
مقرر گردید گزارش اندیشگاه سلامت که توسط دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت تهیه شده بود جهت نظر سنجی برای کلیه اعضا ارسال گردد.

 
 
بيشتر