اطلاعیه
دومین جلسه توانمندی اعضای سازمانهای مردم نهاد استان(سمن) با موضوع مداخله در بحران درنیمه دوم بهمن ماه برگزار می شود.