اطلاعیه
برگزاری جلسه نحوه برگزاری مجامع سلامت شهرستانها
 جلسه نحوه برگزاری مجامع سلامت شهرستانها برای نمایندگان شبکه ها روز پنج شنبه 31 خرداد برگزار خواهد شد.