اطلاعیه
الویتهای کارگروههای سیزده گانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان احصا شد.
الویتهای کارگروههای  سیزده گانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان  در تیم تدوین برنامه جامع سلامت در حال احصا می باشد تا جهت اجرا به کارگروههای تخصصی ابلاغ گردد.