اخبار
اهدای 30 تخت به بیمارستان شهید رجایی توسط بانوی خیر قزوینی

1399/3/12 دوشنبه

بانوی خیر قزوینی  در یک اقدام خیرخواهانه 30عدد تخت بیمار به ارزش 700 میلیون ریال به بیمارستان شهید رجایی  قزوین اهدا کردند.