اخبار
سازمان‌های مردم نهاد به کمک مردم آمدند

1399/2/7 يكشنبه

به گفته مهندس نوری مسئول حوزه مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ابتدای شیوع کرونا سازمان‌های مردم نهاد به طور خودجوش اقدام به تولید و توزیع وسایل حفاظت فردی و لوازم بهداشتی نظیر مواد گندزدا و ضدعفونی کننده در بین گروه‌های آسیب پذیر و نیز مراکز درمانی نمودند که در مجموع ارزش ریالی ارقام فوق بالغ بر پانصد و چهل و هشت میلیون تومان بوده است. وی افزود: بدین وسیله مراتب قدردانی هیئت رئیسه دانشگاه از سازمان‌های فوق بویژه انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان، انجمن دندانپزشکان استان، موسسه خیریه ریحانه الحسین، موسسه پویش یاری سپید پوشان و موسسه خیریه ره‌جویان مهرورزی اعلام می‌دارم.