اخبار
بازدید هیاتی از کشور عمان از دستاوردهای طرح جامع سلامت استان قزوین

1398/3/29 چهارشنبه

مدیرکل همکاری های خدمات سلامت و شش نفر از استانداران به همراه سه نفر از کارشناسان سلامت وزارت کشور و وزارت بهداشت عمان طی بازدیدی که روز 28 خرداد 98 در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد از دستاورهای اجرای برنامه طرح جامع سلامت استان قزوین بازدید کردند و در نشستی مشترک با رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس شورای اسلامی شهر، مسوول کمسیون سلامت شورای شهر ، معاون شهردار ، رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت و رئیس شورای پیام  گزاران سلامت با اقدامات انجام گرفته در این طرح  آشنا شدند. سپس اقدامات بهداشتی که در حوزه بهداشت دانشگاه انجام می گیرد طی بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی ولیعصر برای ایشان به صورت عملیاتی تبیین گردید