اخبار
تشکیل بیست و چهارمین جلسه اندیشگاه سلامت استان

1398/3/4 شنبه

 

بیست‌‌وچهارمین جلسه اندیشگاه سلامت دانشگاه در روز شنبه تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر صفری رئیس اندیشگاه سلامت دانشگاه  ضمن تاکید بر اهمیت بررسی به موقع و منظم ایده های ثبت شده در سامانه اندیشگاه خواستار برگزاری منظم جلسات اندیشگاه شدند. در ادامه  آقای مهندس عزیزخانی عضو اندیشگاه سلامت سه ایده را با عنوان 1ـ "صرفه جویی با هدف بهره وری در بیمارستان دولتی" 2ـ "اجرای شیوه عملی و صحیح نقدپذیری مدیران دانشگاه" 3ـ  "حضور مشاور بالینی با تجربه در بخش اورژانس بیمارستان بوعلی" را به عنوان دستور جلسه اعلام کردند. اعضای اندیشگاه ضمن بحث در خصوص ایده های ارایه شده نظرات خود در قالب مربوط امتیاز دادند و پس از جمع بندی ،  دو ایده اول تایید شد و ایده آخر به دلیل حضور روانشناس در بیمارستان بوعلی رد شد. مقرر شد ایده اجرای شیوه عملی و صحیح نقدپذیری مدیران دانشگاه جهت اجرا به معاونت آموزشی دانشگاه (گروه اخلاق ) و معاونت توسعه دانشگاه ارسال شود.