كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پرسشهاي متداول
شنبه 10 اسفند 1392 اصول بنیادین و ارزش های مورد اجماع طرح جامع سلامت چیست ؟

1)    انسان سالم محور توسعه پایدار است.

2)    سلامتی ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را شامل می‌شود که اثرات متقابل بر یکدیگر دارند.

3)    بخشی از مشکلات سلامت مردم علل اجتماعی دارد و مشارکت همگان را برای ارتقای آن نیاز دارد.

4)    موفقیت در ارتقای سلامت جامعه‌مان در گرو همکاری و اشتراک مساعی بخش‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی است. 

5)    سیاست‌های عمومی استان باید در راستای حفظ و ارتقای عادلانه سلامت مردم باشد.

6)    برنامه‌ریزی، ظرفیت‌سازی و نقد مؤثر نیروی محرکه دستیابی به اهداف سلامت استان است.

7)    مشارکت مردم پایه ارتقای سلامت جامعه است.

8)    محور مداخلات ارتقاءدهنده سلامت توسط سازمان‌ها بر شواهد علمی، آموزه‌های دینی و نوآوری‌ها استوارخواهد بود.

9)    مداخلات سلامتی دستگاه ها باید گروه‌های آسیب پذیر جامعه را پوشش دهد.

10) حمایت عملی سازمان‌ها از حفظ و ارتقای عادلانه سلامت مردم» معیارمهمی در تخصیص منابع به سازمان‌ها است.

 

بيشتر