كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پرسشهاي متداول
شنبه 10 اسفند 1392 رویکرد «همه با هم برای سلامت همه» چیست؟

این عبارت فارسی از دو رویکرد مهم ارتقای سلامت تشکیل شده است که در سی سال گذشته مکرر در منشورهای بین المللی سلامت تاکید و یادآوری شده است اما هیچ گاه به اندازه دهه حاضر،کشورها سعی و جدیت در استقرار آن نداشته اند هرچند تلاش های جزیره ای و منطقه ای وجود داشته است. این دو رویکرد عبارت است از:

1.    همه با هم: مشارکت کلیه نهادهای دولتی، خصوصی و غیردولتی در ارتقای سلامت مردم

2.    سلامت همه: سلامت حقی همگانی است و توجه به سلامت همگان به معنای عدالت در سلامت است زیرا برخورداری از سلامت حق همه گروه‌های مردمی است و تفاوت‌های جنسیتی، سنی، جغرافیایی، فرهنگی و قومیتی، اقتصادی، شغلی و... نباید موجب نابرابری در بهره‌مندی از خدمات سلامت باشد.

بيشتر