كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پرسشهاي متداول
تمامی پرسش ها
 • 1397/3/17 پنجشنبه
  تمامی پرسش ها
اصول بنیادین و ارزش های مورد اجماع طرح جامع سلامت چیست ؟
 • 1392/12/10 شنبه
  اصول بنیادین و ارزش های مورد اجماع طرح جامع سلامت چیست ؟
علت درج کلمه «جامع» در طرح چیست؟ این طرح در ادامه چگونه نام‌گذاری خواهد شد؟
 • 1392/12/10 شنبه
  علت درج کلمه «جامع» در طرح چیست؟ این طرح در ادامه چگونه نام‌گذاری خواهد شد؟
نحوه همکاری دستگاه‌ها در این طرح چگونه تعریف می‌شود؟
 • 1392/12/10 شنبه
  نحوه همکاری دستگاه‌ها در این طرح چگونه تعریف می‌شود؟
رویکرد «همه با هم برای سلامت همه» چیست؟
 • 1392/12/10 شنبه
  رویکرد «همه با هم برای سلامت همه» چیست؟
طرح جامع سلامت استان قزوین به چه دلیلی شروع شد؟
 • 1392/12/10 شنبه
  طرح جامع سلامت استان قزوین به چه دلیلی شروع شد؟
1