سازمانهای مردم نهاد

شرح وظایف بخش سازمان های مردم نهاد

۱. تبیین وضعیت موجود سمن‌ها و میزان موفقیت آن در تحقق اهداف مورد نظر و اعلام هرگونه تخطی و انحراف از اهداف و مأموریت‌های مورد نظر در اساسنامه

۲. هماهنگی جهت گسترش فعالیت سمن‌های ملی به استان

۳. ایجاد کمیته هماهنگی بین سمن‌های دارای مأموریت و موضوع مشابه

۴. پایش و ارزشیابی به منظور رصد فعالیت سمن‌ها (از نظر رعایت مفاد اساسنامه، شفافیت مالی، پاسخگویی مناسب به ذینفعان)

۵. حمایت از برگزاری همایش‌های استانی توسط سمن‌ها

۶. کمک به سمن‌ها در برقراری ارتباط با سمن‌های مشابه در سایر نقاط کشور

۷. فراهم نمودن زمینه مشارکت اعضای انجمن‌های علمی و صنفی به منظور:

* آموزش جامعه تحت پوشش سمن

* آموزش دانشجویان و صاحبان حرف پزشکی از جمله آموزش مداوم جامعه پزشکی

* ورود اعضای انجمن های علمی و صنفی به هیئت مدیره سمن ها

* تعیین سمن های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات و تجارب موجود و ترغیب اعضای انجمن های علمی- صنفی به تأسیس سمن‌های مورد نیاز و حمایت از ان‌ها

* حمایت از سمن‌ها در طراحی و اجرای پروژه‌های پژوهشی

۸. توانمندسازی سمن‌ها از طریق آموزش هیئت مدیره و هیئت مؤسس سمن‌ها

۹. ایجاد زمینه مشارکت سمن‌ها در برنامه‌های مختلف حوزه سلامت

۱۰. کمک به معرفی سمن‌ها توسط رسانه‌های مختلف از جمله رسانه محلی

۱۱. ایجاد هماهنگی و همکاری بین خیرین و سمن‌های سلامت جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز سمن‌ها

۱۲. حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های جهادی سمن‌ها در حوزه‌های تخصصی مربوطه

۱۳. مستندسازی کلیه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و رویدادها مرتبط با سمن‌ها

۱۴. اجرای بسته‌های تکریم از سمن‌ها

۱۵. تدوین برنامه جهادی برای افزایش کمی و کیفی مشارکت های مردمی در حوزه سلامت

*دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی تشکل های مردم نهاد(کلیک نمایید)
*دستورالعمل هیات نظارت کشور در خصوص تطبیق سازمانهای مردم نهاد (کلیک نمایید)
*مقررات جمع آوری کمکهای مردمی توسط موسسات خیریه (کلیک نمایید)