برنامه عملیاتی

1-برنامه عملیاتی سال 1394 (برای مشاهده اینجا را کلیک نمایید)

2- برنامه عملیاتی سال 1395 (برای مشاهده برنامه هر حوزه روی عنوان آن کلیک نمایید)

مقدمه  
حوزه ریاست

معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت پژوهشی
معاونت توسعه
معاونت دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو


3- برنامه عملیاتی سال 1396 (برای مشاهده برنامه هر حوزه روی عنوان آن کلیک نمایید)
مقدمه  
حوزه ریاست

معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت پژوهشی
معاونت توسعه
معاونت دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو


4- برنامه عملیاتی سال 1397 (برای مشاهده اینجا را کلیک نمایید)