کارگروه های تخصصی
کارگروه های تخصصی ذیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی


«کمیته تخصصی سلامت» به همراه «کمیته تخصصی غذا و دارو» زیر مجموعه «کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان» است که بر اساس دستورالعمل «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» تشکیل شده است و به موضوعات مرتبط با سلامت، پیش از ارجاع به کارگروه، رسیدگی می کند.


 

کمیته تخصصی سلامت
کمیته تخصصی غذا
     کمیته کارگروه های تخصصی (سلامت، غذا،پیشگیری، درمان و کاهش آسیب الکل)
صورتجلسه اول
صورتجلسه دوم
صورتجلسه سوم
صورتجلسه چهارم