آیین نامه مشارکت

آئين نامه « خانه مشاركت مردم در سلامت استان »

مقدمه  

 1. به استناد بند چهار-پ مصوبه  كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي مورخ 87/11/3 ، « خانه مشاركت مردم در سلامت استان » تشكيل مي شود.

ماده 1 : اهداف

 1. تسهيل دستيابي به اهداف برنامه جامع سلامت استان
 2. توانمندسازي مردم در ارتقاي سلامت خود و محيط
 3. استقرار نظامي براي دسترسي آسان به گروه هاي مردمي به ويژه گروه هاي آسيب پذير ومشاركت آنان در تدوين ،  اجرا و پايش و ارزشيابي طرح هاي ارتقاي سلامت استان

ماده 1 : اركان و تركيب

       الف)  خانه مشاركت مردم شامل دو ركن اصلي دبيرخانه و شورا است

رئيس شوراي مشاركت مردمي از بين اعضاي به مدت 2 سال انتخاب مي شود ، دبير شورا مسئول دبیرخانه سیاست گذاری سلامت است  .

محل تشكيل جلسات در دبیرخانه سیاست گذاری سلامت است .

اعضاي شوراي مشاركت مردمي نمايندگان تشكل هاي مردمي موجود در سطح استان هستند و به شرح زير پيش بيني شده است :

 1. روسای خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستانها
 2. نماینده شوراي اسلامي  شهر و روستاي استان
 3. نمايندگان منتخب سازمان هاي مردم نهاد(حمایتی- آموزشی- فرهنگی)
 4. نماینده هلال احمر
 5. نماينده بهورزان
 6. نماينده رابطين بهداشتي استان
 7. نماينده هيات هاي مذهبي استان
 8. نماينده ورزشكاران استان
 9. نماينده كارگران استان
 10. نماينده بسيجیان استان
 11. نماينده خيرين استان
 12. نماينده شهرداران
 13. نماینده دهياران
 14. نماينده ائمه جمعه
 15. نماینده مبلغین
 16. نماينده هنرمندان استان (نقاشي ، هنرهاي تجسمي ، موسيقي، فيلم و  تئاتر )
 17. نماينده انجمن هاي صنفي كارفرمايي

 1. نماينده نهضت سواد آموزي
 2. نماينده كانون معلمان
 3. نماينده انجمن اولياء و مربيان
 4. نماينده كميته امداد
 5. نماينده تسهيل گران سازمان هاي مردم نهاد سازمان بهزيستي
 6. نماينده كانون بازنشستگان كشوري و لشكري
 7. نماينده دانشجويان
 8. نماینده  دانش آموزان(دختر و پسر جداگانه)
 9. نماینده سازمان نظام مهندسی
 10. نماینده نظام پزشکی
 11. نماینده خانه مطبوعات
 12. نماینده انجمن حمایت از زندانیان
 13. نماینده مجمع امور صنفی
 14. نماینده بهورزان
 15. نماینده کانون مداحان
 16. نماینده کانون انجمن های اسلامی
 17. نماینده کانون فرهنگی مساجد

تبصره : هر آن موقع كه شبكه جديدي مبتني بر مردم در استان ايجاد شود نماينده آنها با نظر اعضاي شورا در اين خانه عضويت پيدا مي كند .

ماده 2: وظايف

 1. تنظيم برنامه هاي راهبردي و سالانه مشاركت گروه هاي مردمي استان و تامين منابع مالي آن از طريق مشاركت خيرين
 2. تقسيم كار بين شبكه ها بر پايه برنامه هاي راهبردي و سالانه از طريق نماينده عضو شورا
 3. ايفاي نقش « صداي شبكه »  مورد نظر با استفاده از ابزار تحقيقاتي (بيان مشكلات و نحوه پيشرفت برنامه هاي سلامت )
 4. تعريف نظام دسترسي به اعضاي هر شبكه توسط نماينده عضو و تصويب آن در شورا
 5. توزيع نظام مند پيام هاي شيوه زندگي سالم و دريافت بازخوردها
 6. دريافت اخبار پيشرفت سلامت استان و انعكاس آن به اعضاي شبكه
 7. ارايه پيشنهادات خلاق و نوآورانه براي ارتقاي سلامت مردم  
 8. تصويب برنامه هاي مشاركت مردمي و توانمندسازي محلي مردم
 9. ارائه تجربيات موفق استاني در مشاركت مردم توسط نمايندگان شبكه از طريق همايش هاي فصلي
 10. تدوين برنامه هاي آموزشي توانمندسازي اعضاي شبكه براي  نيازهاي در اولويت
 11.  پايش برنامه هاي سلامت در استان

ماده 3: سازوكار تعريف و اجراي پروژه ها

 • لازم است براي كليه پروژه هايي كه به شبكه هاي مردمي تفويض مي شود ، شرح خدمات توسط اعضاي شورا تدوين و تصويب مي شود .
 • اطمينان از تامين مالي و مسئول اجرايي در ارتباط با پروژه هاي مرتبط با وظايف دستگاه ها لازم است .

 ماده 4: برگزاري جلسات شورا  

 • شورا در هر ماه يك بار تشكيل جلسه مي دهد و جلسات فوق العاده بر اساس نظر رئیس شورا تشكيل مي شود .       
 • جلسات شورا با دو سوم اعضا رسميت پيدا كرده وپيشنهادات با موافقت تعداد نصف بعلاوه يك شركت كنندگان مصوب مي شود .
 • كليه  جلسات مستند شده و در همان جلسه به امضاي شركت كنندگان مي رسد
 • پيگيري مصوبات و اطلاع رساني به رسانه ها بر عهده دبيرخانه خواهد بود .

ماده 5: دبيرخانه

 • دبيرخانه «خانه مشاركت مردم در سلامت» در دبیرخانه سیاست گذاری سلامت قرار داشته و منابع مالي آن از طريق منابع خيريه و محل مشاركت هاي مردمي تامين مي شود .
 • تشكيلات دبيرخانه شامل يك نفر كارشناس سلامت عمومي يا آموزش سلامت  و يك نفر داوطلب از اعضاء خواهد بود .
 • دبيرخانه در طول برنامه پنجم توسعه كشور زمينه ايجاد صندوق حمايت از مشاركت هاي مردمي را با تجميع ساير منابع در حيطه بهداشت ، آموزش و پرورش ، مسكن ، ازدواج ، حمايت اجتماعي و ... زير نظر استانداري فراهم آورد .

ماده 6: بازنگري آئين نامه 

اين آئين نامه با 6ماده و1 تبصره مورخ88/4/7 به تصويب هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  رسيده و آئین نامه اصلاحی در تاریخ92/8/13 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسیده و لازم الاجرا است. بازنگري اين آئين نامه با پيشنهاد مشترك رئيس و دبير شورا و تصويب هیات رئیسه دانشگاه قابل انجام است .