معرفی پرسنل خانه مشارکت مردم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای غلامرضا علی نوری

نماینده شورای اسلامی شهر قزوین

2

خانم زهرا عابدی

نماینده سازمانهای مردم نهاد

3

خانم مرضیه رضایی

نماینده بهورزان  استان قزوین

4

خانم زهرا صالحی

نماینده رابطین بهداشتی

5

آقای حبیب اله انصاریان

نماینده هیات مذهبی استان قزوین

8

خانم ندا رجبی

 نماینده ورزشکاران آقای استان قزوین

9

آقای     اللهیاری

نماینده کارگران استان قزوین

10

آقای میرخوند الهیار چگینی

نماینده بسیج استان

11

حاج آقای امینی

نماینده خیرین سلامت استان قزوین

12

آقای جواد خلج

نماینده شهرداران استان قزوین

13

آقای عباس حسن جانی

نماینده دهیاران استان قزوین

14

دکتر جمشید دوست

نماینده ائمه جمعه و روحانیونمسقر در استان

15

آقای اسماعیل خانی

نماینده هنرمندان استان

16

آقای کولجی

 نماینده مجمع امور صنفی استان قزوین

17

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-

نماینده نهضت سوادآموزی

18

-

نماینده کانون معلمان

19

آقای ولی اله میرزایی

نماینده انجمن اولیاء و مربیان

20

آقای حسن جانی

نماینده هیأت امنای روستایی

21

آقای یارقلی

نماینده مددجویان کمیته امدادامام خمینی (ره)

22

خانم طاهره محمد علیخانی

نماینده تسهیل گران سازمان های مردم نهاد سازمان بهزیستی 

23

آقای رهگو

نماینده کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین

24

خانم زهرا حاجی غلامی

نماینده دانشجویان (دانشگاه بین المللی امام خمینی) استان قزوین

25

خانم فاطمه شکریان

نماینده دانش آموزان استان