درباره ما
مقدمه :
به منظور کمک به سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و خرد جمعی در ارتقای سلامت استان ، تسهیل ارتباط و مشارکت بین بخشی، پیگیری و پایش نظام مند مصوبات کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی و هیات امنای دانشگاه « دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان »  راه اندازی شد.
  ماموریت:
دبیرخانه به عنوان بازوی تصمیم ساز کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان ، هیات امنای و هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ، مدیریت و هماهنگ سازی فرایند سیاست گذاری را بر عهده دارد. دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان برای تحقق این ماموریت، با شناخت شبکه ذینفعان و یاری گرفتن از آنان، شواهد کافی برای توصیف و تحلیل مسائل سلامت استان را فراهم   آورده و مداخله ها(سیاست ها)ی مطلوب را در چارچوب اسناد بالادستی و حوزه اختیارات استان پیشنهاد می کند.
 جایگاه:
دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان در حوزه ریاست دانشگاه و زیر نظر رئیس دانشگاه شکل گرفته و محصول کار آن به صورت «سند سیاست استانی » به کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان و یا هیات امنای و یا هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ارایه می­شود.
وظایف:
دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان پنج وظیفه زیر را بر عهده دارد:
الف - مدیریت و هماهنگ ساختن کارهای زیر:
4       رصد وضعیت نظام سلامت استان ، شناسایی و اولویت بندی مسائل کلیدی سلامت استان
4       تحلیل و تدوین سند سیاست بخشی برای مسائل کلیدی نظام سلامت استان
4       پایش و ارزشیابی اجرای سیاست های مصوب استانی و ملی
4       تحلیل تاثیر سیاست های دیگر بخش ها بر سلامت و پیشنهاد مداخله های موثر
4       تدوین سیاست های هماهنگ بین بخشی
4       تدوین بسته­ی اصلاحات نظام سلامت در سطح استان و شهرستان
ب - آموزش و مشاوره
4       مشاوره دادن به تدوین کنندگان و مجریان سیاست های مصوب
4       تدوین برنامه های توانمندسازی نیروها برای تدوین سند سیاست یا اجرای سیاست ها
4       همکاری در اجرای برنامه های آموزش و توانمندسازی
ج – پژوهش
4       تدوین نیازها و اولویت های پژوهشی که سیاست گذاری سلامت به آنها نیاز دارد
4       مدیریت و برون سپاری یا اجرای پژوهش های مورد نیاز سیاست گذاری نظام سلامت استان 
د - ارتباط
4       حمایت طلبی و جلب مشارکت ذینفعان برای تصویب سیاست ها
4       ارتباط نظام مند با دبیرخانه و شورای مشارکت مردمی در تنظیم اسناد سیاستی و برنامه های استانی
4       اطلاع رسانی به مخاطبان
4       معرفی دستاوردهای سیاست گذاری استانی به محافل ملی، منطقه ای و جهانی
4       سفارش اطلاعات مورد نیاز «دبیرخانه» به مراکز مرتبط
ه - مستند سازی
4       ثبت و نگهداری اطلاعات فرایند سیاست گذاری نظام سلامت استان
4       انتشار عمومی محصولات فرایند سیاست گذاری

(برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید )