اخبار
وضعیت مصرف آرد سبوس دار در نانواییهای سنگکی استان در دستور کار کمیته امنیت غذایی قرار گرفت

جلسه کمیته تخصصی امنیت غذایی استان  با حضور  نماینده‌گان دستگاه های عضو راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/02/24در  محل سالن جلسات معاونت  غذا و دارو  جهت اتخاذ تصمیمات نهایی در خصوص وضعیت آرد سبوس دار مصرفی در نانوایی های سنگکی تشکیل گردید.  پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید دستگاه مسؤول طی سه ماه آینده از کلیه نانوایی‌ها ی سنگکی بازدید به عمل آورده و با متخلفین مطابق قوانین موجود برخورد  قانون صورت گیرد و در در صورت تکرا ر نسبت به تعطیلی واحد متخلف اقدام گردد.